حــــــریم شخصی


چون مرز نداشتی!

زنی جوان نزد شیوانا آمد و گفت که بعد از ازدواج 

مجبور به زندگی مشترک با خانواده شوھرششده است

 و آنھا بیش از حد در زندگی او و ھمسرش دخالت می کنند. 

شیوانا پرسید

آیا تا بهحال به سراغ صندوقچه شخصی که تو از خانه پدری آورده ای رفته اند؟ 

زن جوان با تعجب گفت:

البته که نه! ھمه حتی ھمسرم می دانند که آن صندوقچه متعلق به شخص من است 

و ھرکسی که به آن نزدیک شود با بدترین واکنش ممکن از سوی من رو به رو می شود. 

ھیچ یک ازاعضای خانواده ھمسرم حتی جرات لمس این صندوقچه را ھم ندارند!

شیوانا تبسمی کرد و گفت: 

خوب! این تقصیر خودت است که مرز تعریفی خودت را فقط به

دیوارھای صندوقچه ات محدود کرده ای! 

تو اگر این مرز را تا دیوارھای اتاق شخصی ات گسترش

دھی دیگر ھیچ کس جرات نزدیک شدن به اتاقت را نخواھد داشت. 

شاید دلیل این که دیگران

خود را در ورود و دخالت به حریم تو محق می دانند این باشد که تو مرزھای حریم خود را

 مشخص و واضح برایشان تعریف نکرده ای.....تاریخ : جمعه 5 اردیبهشت 1393 | 00:14 | نویسنده : ghobadi | نظرات (2)
.: Weblog Themes By VatanSkin :.